Preliminarni program četrtek

ČETRTEK, 20. 10. 2022 / THURSDAY, OCTOBER 20, 2022

8.00–9.00 Registracija / Registration
9.00–9.30 Otvoritev kongresa / Opening Ceremony

GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA / GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY

Moderatorja: Izr. prof. dr. Borut Kobal, dr. med., doc. dr. Sebastjan Merlo, dr. med. / Facilitators: Assoc. Prof. Borut Kobal, MD, PhD, Assist. Prof. Sebastjan Merlo, MD, PhD

L19     9.30–9.40 MIS radical hysterectomy  / Minimalno invazivna radikalna histerektomija: Denis Querleu (Toulouse, France) On line

L20     9.40–9.50 ICG in detection of sentinel lymph node in cervical and endometrial cancer / Določanje varovalne bezgavke z ICG pri raku materničnega vratu in endometrija: Marko Klarić, Herman Haller (Rijeka, Croatia)

L21     9.50–10.00 Fertility sparing surgery in cervical cancer – new standard of care / Reprodukcijo ohranjujoča kirurgija pri raku materničnega vratu – novi standard zdravljenja: Aleksandar Stefanović (Belgrade, Serbia)

L22     10.00–10.10 PARP inhibitors in ovarian cancer: current status and future prospects / Inhibitorji PARP pri raku jajčnikov: sedanjost in prihodnost: Anes Pašić, Semir Bešlija (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

L23     10.10–10.20 Diagnosis and treatment of borderline ovarian tumors / Diagnoza in zdravljenje mejno malignih tumorjev jajčnikov: Ingrid Marton (Zagreb, Croatia)

L24     10.20–10.30 The value of personalized health care in oncology – future is now / Pomen personaliziranega zdravstvenega varstva v onkologiji – prihodnost je tukaj: Vladimir Todorović (Podgorica, Montenegro)

L25     10.30–10.40 Aborted radical hysterectomy – when & why? /Prekinjena radikalna histerektomija – kdaj in zakaj? : Goran Dimitrov (Skopje, North Macedonia)

L26     10.40–10.50 Ali rak jajčnika vznikne v jajcevodu? Vloga preventivne adneksektomije in naše izkušnje / Does ovarian cancer start in the fallopian tubes? Possible implications for preventive adnexal removal and our experience: Sebastjan Merlo (Ljubljana, Slovenia)

10.50–11.30 Odmor / Break

KOLPOSKOPIJA / COLPOSCOPY

Moderatorja: Izr. prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., doc. dr. Jure Knez, dr. med. / Facilitators: Assoc. Prof. Špela Smrkolj, MD, PhD, Assist. Prof. Jure Knez, MD, PhD

L27     11.30–11.40  Clinical significance of sentinel lymph node detection in cervical cancer FIGO stage IA2–IIA1 / Klinični pomen ugotavljanja varovelne bezgavke pri raku materničnega vratu FIGO stadijev IA2–IIA1: Ante Ćorušić, Pavao Planinić (Zagreb, Croatia)

L28     11.40–11.50 Kontrola kvalitete v kolposkopiji / Quality control in colposcopy: Deni Karelović (Split, Croatia)

SPLOŠNA GINEKOLOGIJA  / GENERAL GYNAECOLOGY,  

Moderatorja: Doc. dr. Leon Meglič, dr. med., Doc. dr.  Tamara Serdinšek, dr. med. / Facilitators: Assist. Prof. Leon Meglič, MD, PhD, Assist. Prof. Tamara Serdinšek, MD, PhD

L29     11.50–12.00   Dealing with complications / Zapleti pri zdravljenju: Karl Tamussino (Graz, Austria)

L30     12.00–12.10  Perspektive totalne laparoskopske histerektomije / Perspectives of total laparoscopic hysterectomy: Rajko Fureš, Miroslav Kopjar (Zabok, Croatia)

L31     12.10–12.20 Laserski tretma lihen sklerozusa – primerjava s kortikosteroidi – randomizirana kontrolirana študija / Laser treatment of lichen sclerosus et atrophicus – comparison with topical corticosteroid therapy – a randomized controlled trial: Sabina Senčar, Urška Bizjak Ogrinc, Adolf Lukanović (Ljubljana, Slovenia)

L32     12.20–12.30 Holistični pristop k estetski ginekološki kirurgiji / Holistic approach to the aesthetic gynecological surgery: Damir Franić, Maja Franić-Ivanišević (Maribor, Slovenia)

 GEDEON RICHTER SIMPOZIJ / GEDEON RICHTER SYMPOSIUM

Moderatorki: Damijana Bosilj, dr. med., Janja Zver Skomina, dr. med. / Facilitator: Damijana Bosilj, MD, Janja Zver Skomina, MD

L33     12.30–12.50 Relugolix combination therapy, the 1st GnRH Antagonist in Europe for the Management of Uterine Fibroids: Helen Saunders (Geneve, Switzerland)

12.50–14.00    Odmor za kosilo / Lunch Break

 REPRODUKTIVNA MEDICINA / REPRODUCTIVE MEDICINE

Moderatorja: Red. prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med., izr. prof. dr. Milan Reljič, dr. med. / Facilitators: Prof. Eda Vrtačnik Bokal, MD, PhD, Assoc. Prof. Milan Reljič, MD, PhD

L34     14.00–14.10 Reproductive outcomes in patients affected by endometriosis: effects of surgery, IVF, and integrated approach / Reproduktivni izidi pri bolnicah z endometriozo: učinki zdravljenja, IVF in integriranega pristopa : Antonio Simone Lagana (Varese, Italy) On line

L35     14.10–14.20 Reproduction in gynecologic cancers / Reprodukcija pri ginekoloških rakih: Katarina Stefanović (Belgrade, Serbia)

L36     14.20–14.30 Kazalci kakovosti v reproduktivni medicini / Quality indicators in reproductive medicine: Veljko Vlaisavljević (Maribor, Slovenia)

L37     14.30–14.40 20-letni razvoj shranjevanja genetskega materiala – izzivi ostajajo / Twenty years of development of genetic material preservation – challenges remain: Eda Vrtačnik Bokal, Vesna Šalamun, Nina Jančar (Ljubljana, Slovenia)

 L38     14.40–14.50 Vpliv programa zamrzovanja zarodkov na uspešnost in varnost postopkov zunajtelesne oploditve / Impact of the embryo-freezing program on the efficiency and safety of the in vitro fertilization procedures: Milan Reljič (Maribor, Slovenia)

L39     14.50–15.00 Od hranjenja genetskega materiala v obliki tkiva jajčnika do njegove transplantacije / From ovarian cryopreservation to ovarian tissue transplantation: Vesna Šalamun, Andrej Vogler, Eda Vrtačnik Bokal, Irma Virant Klun (Ljubljana, Slovenia)

L40     15.00–15.10 Neinvazivna diagnostika endometrioze in raziskave biokemičnih označevalcev / Non-invasive diagnosis of endometriosis and biomarkers research: Andrej Vogler, Helena Ban Frangež, Tamara Knific, Katja Vouk, Joško Osredkar, Manuela Gstöttner, Rene Wenzl, Tea Lanišnik Rižner (Ljubljana, Slovenia)

 L41     15.10–15.20 Napovedna vrednost AMH v postopkih intrauterinih inseminacij / Predictive value of AMH in intrauterine insemination procedures: Nejc Kozar, Vilma Kovač (Maribor, Slovenia)

OTROŠKA IN ADOLESCENTNA GINEKOLOGIJA / PAEDIATRIC & ADOLESCENT GYNAECOLOGY

Moderatorki: Andreja Štolfa Gruntar, dr. med., Marija Rebolj Stare, dr. med. / Facilitators: Andreja Štolfa Gruntar, MD, Marija Rebolj Stare, MD

L42     15.20–15.30 Spolno vedenje slovenskih mladostnic in mladostnikov / Adolescent sexual behavior in Slovenia: Irena Krotec, Tina Zupanič, Barbara Mihevc Ponikvar (Ljubljana, Slovenia)

SPOLNA MEDICINA, HPV / SEXUAL MEDICINE, HPV

Moderatorki: Gabrijela Simetinger, dr. med., dr. Irena Rahne Otorepec, dr. med. / Facilitators: Gabrijela Simetinger, MD, Irena Rahne Otorepec, MD, PhD

 L43     15.30–15.40 Ginekološko-seksološka obravnava vaginizma v Splošni bolnišnici Novo mesto / Gynecological sexological approach to vaginismus at the General Hospital Novo mesto: Gabrijela Simetinger (Novo mesto, Slovenia)

L44     15.40–15.50 Skupna prizadevanja različnih strokovnjakov k zmanjšanju okužb s HPV v Sloveniji / Joint efforts of various experts to reduce HPV infections in Slovenia: Špela Smrkolj (Ljubljana, Slovenia)

L45     15.50–16.00 Preprečevanje in odkrivanje okužb s HPV / Prevention and Detection of HPV Infections: Nina Jančar (Ljubljana, Slovenia)

L46     16.00–16.10 Treatment of condylomata accuminata/ Zdravljenje kondilomov: Vesna Ećim Zlojutro (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina)

SATELITSKI SIMPOZIJ  SATELLITE SYMPOSIUM  LENIS / LENIS

 Moderatorka: Red. prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., svetnica / Facilitator: Prof. Ksenija Geršak, MD, PhD, Adviser

 L47     16.10–16.30 HIV/AIDS Kaj morata vedeti ginekolog in porodničar? / What do OB/GYNs need to know about HIV/AIDS?: Gabriele Turel (Ljubljana, Slovenia)

 PERINATOLOGIJA / PERINATOLOGY

Moderatorja: Mag. Gorazd Kavšek, dr. med., izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med. / Facilitators: Gorazd Kavšek, MD, MSc, Assoc. Prof. Faris Mujezinović, MD, PhD

 L48     16.30–16.40 Indukcija poroda / Induction of labour: Gorazd Kavšek (Ljubljana, Slovenia)

 L49     16.40–16.50 Predlog smernic za presejalne teste v prvem trimestru nosečnosti za odkrivanje kromosomskih nepravilnosti pri plodu in preeklampsije / Proposal for screening guidelines in the first trimester of pregnancy for the detection of fetal chromosomal abnormalities and preeclampsia: Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

L50     16.50–17.00 Maternalna umrljivost v Sloveniji – trendi in vzroki / Maternal mortality in Slovenia – trends and causes: Barbara Mihevc Ponikvar, Tanja Blejec, Mirjam Gradecki, Irena Krotec, Milena Petrović (Ljubljana, Slovenia)

L51     17.00–17.10 Preprečevanje zgodnjih invazivnih okužb novorojenčkov, povzročenih s streptokokom skupine B / Prevention of invasive early-onset neonatal group B streptococcal disease: Miha Lučovnik (Ljubljana, Slovenia)

 L52     17.10–17.20 Uporaba remifentanila za lajšanje bolečine pri hitro potekajočih porodih / Remifentanil for rapidly progressing labour: Tatjana Stopar Pintarič (Ljubljana, Slovenia)

L53     17.20–17.30 Nadzor in izid nosečnosti bolnic z epilepsijo / Surveillance and outcome of pregnancies in patients with epilepsy: Lucija Kuder, Monika Sobočan, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

 L54     17.30–17.40 Obravnava žensk po carskem rezu s simptomatsko istmokelo in naši rezultati kirurškega zdravljenja  / Management of women with symptomatic uterine isthmocele after c-section and our results of surgical treatment: Branka Verdnik Golob, Ana Ranc (Slovenj Gradec, Slovenia)

L55     17.40–17.50 Perinatalno duševno zdravje in s porodom povezana travma  / Perinatal mental health and birth-related trauma: Vislava Globevnik Velikonja (Ljubljana, Slovenia)

L56     17.50–18.00 Vpliv prenatalnega testiranja s prosto celično plodovo DNA na presejanje v prvem trimesečju nosečnosti in število invazivnih preiskav / The impact of prenatal cffDNA testing on combined first trimester screening and invasive diagnostic procedures: Darija Mateja Strah, Nina Ružić Gorenjec (Ljubljana, Slovenia)

L57     18.00–18.10 Abstinenca od alkohola med nosečnostjo naj bo samoumevna vsem / Alcohol abstinence during pregnancy should be self-evident to all: Sava Rant Hafner, Marjetka Hovnik Keršmanc (Kranj, Slovenia)

UZ V PERINATOLOGIJI / ULTRASOUND IN PERINATOLOGY

Moderatorki: Doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med., izr. prof. dr. Nataša Tul Mandič / Facilitators: Assist. Prof. Tanja Premru Sršen, MD, PhD, Assoc. Prof. Nataša Tul Mandič, MD, PhD

L58     18.20–18.40 Prevention of stillbirth through improved antenatal detection of FGR / Preprečevanje mrtvorojenosti z izboljšanim predporodnim ugotavljanjem zastoja plodove rasti: Jason Gardosi (Birmingham, United Kingdom)

L59     18.40–19.00 Diagnosis and management of late FGR / Diagnoza in obravnava kasnega zastoja plodove rasti: Tamara Stampalia (Trieste, Italy)

L60     19.00–19.10 Prevalenca Downovega sindroma po 20 letih prenatalnega presejanja / The prevalence of Down syndrome in Slovenia after 20 years of prenatal screening: Gorazd Rudolf, Nataša Tul Mandić, Ivan Verdenik, Marija Volk, Anamarija Brezigar, Nadja Kokalj Vokač, Nataša Jeršin, Bernarda Prosenc, Tanja Premru-Sršen, Borut Peterlin (Ljubljana, Maribor, Slovenia)

L61     19.10–19.20 Vloga neinvazivnega testa prostocelične plodove DNK pri prenatalnem presejanju za kromosomopatije – naše izkušnje / The value of cell-free DNA in prenatal screening for chromosomopaties – our experiance: Mili Lomšek, Uršula Reš Muravec (Ljubljana, Slovenia)

 20.00   Večerja / Dinner           KLUB CANKARJEVEGA DOMA