Preliminarni program petek

PETEK, 21. 10. 2022 / FRIDAY, OCTOBER 21, 2022

8.00–9.00 Registracija / Registration

UROGINEKOLOGIJA / UROGYNAECOLOGY

Moderatorja: Red. prof. dr. Igor But, dr. med., svetnik, doc. dr. Matija Barbič, dr. med. / Facilitators: Prof. Igor But, MD, PhD, Adviser, Assist. Prof. Matija Barbič, MD, PhD

L62         9.00–9.10 Pelvic floor surgery in a world without mesh / Kirurgija medeničnega dna v svetu brez mrežic: Christian Phillips (London, United Kingdom)

L63         9.10–9.20 Functional magnetic stimulation as a treatment option for female urinary incontinence / Funkcionalna magnetna stimulacija kot možnost zdravljenja urinske incontinence pri ženskah: Ines Kristofić (Rijeka, Croatia)

L64         9.20–9.30 10-letni trendi operativnega zdravljenja zdrsa ginekoloških organov v UKC Maribor / 10-year trends in operative POP treatment at UKC Maribor: Tamara Serdinšek, Rok Šumak, Igor But (Maribor, Slovenia)

L65         9.30–9.40 Laparoskopsko zdravljenje prolapsa medeničnih organov / Laparoscopic tratment of pelvic organs prolapse: Mija Blaganje (Ljubljana, Slovenia)

L66         9.40–9.50 Laparoscopic Burch in the minimally invasive treatment of urinary incontinence / Laparoskopska operacija po Burchu pri minimalno invazivnem zdravljenju urinske inkontinence: Miroslav Kopjar, Rajko Fureš, Tonći Visković, Martin Gredičak, Mladen Krajcar (Zagreb, Croatia)

L67         9.50–10.00 Functional magnetic stimulation in the treatment of female pelvic floor disorders / Funkcionalna magnetna stimulacija pri zdravljenju motenj ženskega medeničnega dna: Damir Hodžić, Josip Valetić, Višnja Latin, Rajko Fureš (Zagreb, Croatia)

L68         10.00–10.10 17 let (2000–2016) uporabe transvaginalnih mrežic za korekcijo prolapsa medeničnih organov: rezultati 600 primerov / 17 years (2000–2016) of POP correction using transvaginal mesh: results of 600 cases: Marijan Lužnik (Slovenj Gradec, Slovenia)

KONTRACEPCIJA / CONTRACEPTION

Moderatorki: Izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., doc. dr. Vilma Kovač, dr. med. / Facilitators: Assoc. Prof. Bojana Pinter, MD, PhD, Assist. Prof. Vilma Kovač, MD, PhD

L69         10.10–10.20 Oral contarception and gynecological cancers / Oralna kontracepcija in ginekološki raki: Aljoša Mandić (Novi Sad, Serbia)

L70     10.20–10.30 Pomen dolgodelujoče povratne kontracepcije / The importance of long-acting reversible contraception: Vilma Kovač (Maribor, Slovenia)

L71         10.30–10.40 Kontracepcija in načrtovanje družine / Contraception and family planning: Bojana Pinter (Ljubljana, Slovenia)

L72         10.40–10.50 Spolnost in kontracepcija mladostnikov / Adolescent sexuality and contraception: Danilo Maurič (Maribor, Slovenia)

L73         10.50–11.00 Svetovanje o kontracepciji po spletu / Online contraceptive counseling: Tinkara Srnovršnik (Ljubljana, Slovenia)

11.00–11.30 Odmor / Break

ETIKA V GINEKOLOGIJI IN PERINATOLOGIJI / ETHICS IN GYNAECOLOGY AND PERINATOLOGY

Moderatorja: Red. prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med./ Facilitators: Prof. Štefan Grosek, MD, PhD, Assoc. Prof. Darja Arko, MD, PhD

L74         11.30–11.40 Ceasarean section: short and long term juristic, deontologic and health consequences / Carski rez: kratkoročne in dolgoročne pravne, deontološke in zdravstvene posledice: Dubravko Habek, Ana Luetić (Zagreb, Croatia)

L75         11.40–11.50 Etika v ginekološki onkologiji / Ethics in gynecologic oncology: Branko Cvjetićanin, Borut Kobal (Ljubljana, Slovenia)

L76         11.50–12.00 Ethical aspects of reconstruuctive and aestethics procedures in gynecology / Etični aspekti rekonstruktivnih in estetskih posegov v ginekologiji: Ivan Fistonić (Zagreb, Croatia)

MENOPAVZNA MEDICINA / MENOPAUSAL MEDICINE

Moderatorki: Prim. Lucija Vrabič Dežman, dr. med., doc. dr. Mateja Legan, dr. med. / Facilitators: Prim. Lucija Vrabič Dežman, MD, Assist. Prof. Mateja Legan, MD, PhD

L77         12.00–12.10 Srčno-žilna tveganja in ohranjanje srčno-žilnega zdravja v pomenopavzi / Cardiovascular risks and maintaining cardiovascular health in postmenopause: Mateja Legan (Ljubljana, Slovenia)

L78         12.10–12.20 Hormonsko nadomestno zdravljenje in tveganje za rak dojk / Hormone replacement therapy and breast cancer risk: Darja Arko, Iztok Takač (Maribor, Slovenia)

L79         12.20–12.30 Slovenska priporočila o menopavzni medicini  / Slovene recommendations on menopausal medicine: Marko Mlinarič (Zagorje ob Savi, Slovenia)

L80         12.30–12.40 Menopavza in sarkopenia / Menopause and sarcopenia: Darja Gašperlin Dovnik (Celje, Slovenia)

STALIŠČE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE GLEDE RMV / POSITION OF THE WHO REGARDING CERVICAL CANCER

Moderatorja: Prim. Branko Cvjetićanin, dr. med., doc. dr. Andraž Dovnik, dr. med. / Facilitators: Prim. Branko Cvjetićanin, MD, Assist. Prof. Andraž Dovnik, MD, PhD

L81         12.40–12.50 Poziv SZO k eliminaciji raka materničnega vratu / WHO strategy for the elimination of cervical cancer: Urška Ivanuš (Ljubljana, Slovenia)

12.50–14.00 Odmor za kosilo / Lunch Break

GENETIKA V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU / GENETICS IN GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS

Moderatorja: Red. prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., svetnik, doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. dipl. kem. / Facilitators: Prof. Borut Peterlin, MD, PhD, Adviser, Assist. Prof. Špela Stangler Herodež, BSc (Chem.), PhD

L82         14.00–14.10 Genetsko testiranje pri raku jajčnikov: klinična uporaba in tehnične omejitve / Genetic testing in ovarian cancer: clinical implication and technical limitations: Ana Krivokuća (Belgrade, Serbia)

L83     14.10–14.20 Sodoben pristop k prenatalni genetski diagnostiki / Contemporary approach to prenatal genetic diagnostics: Luca Lovrečić (Ljubljana, Slovenia)

L84         14.20-14.30 Genetsko svetovanje v ginekologiji in porodništvu / Genetic counselling in gynecology and obstetrics: Andreja Golub (Maribor, Slovenia)

L85     14.30–14.40 Predimplantacijsko genetsko testiranje / Preimplantation genetic testing: Marija Volk (Ljubljana, Slovenia)

L86         14.40–14.50 Določanje nukleotidnega zaporedja odsekov DNA v ginekološki onkologiji z naslednjo generacijo sekvenciranja / Determination of nucleotide variations in gynecological oncology with next generation sequencing: Špela Stangler Herodež (Maribor, Slovenia)

LASER IN ULTRAZVOK V GINEKOLOGIJI / LASER AND ULTRASOUND IN GYNAECOLOGY

Moderatorja: Marko Mlinarič, dr. med., doc. dr. Vida Gavrić Lovrec, dr. med. / Facilitators: Marko Mlinarič, MD, Assist. Prof. Vida Gavrić Lovrec, MD, PhD

L87         14.50–15.00 Podatki o varnosti uporabe neablativnega erbijskega laserja v ginekologiji – globalni pregled podatkov o več kot 100.000 pacientih, zdravljenih v obdobju 2012–2019 / The safety of non-ablative erbium laser for minimally invasive treatments in gynaecology–- global survey of more than 100,000 patients treated in the period 2012–2019: Marco Gambacciani (Pisa, Italy), Neža Koron, Zdenko Vižintin (Ljubljana, Slovenia)

L88         15.00–15.10 3D diagnostika nepravilnosti maternice – ali je potreben tudi kontrast? / 3D diagnostics of uterine anomalies – is a contrast agent needed?: Uršula Reš Muravec, Mili Lomšek (Ljubljana, Slovenia)

L89         15.10–15.20 Pomen pregleda urinarnega trakta ob ginekološki ultrazvočni preiskavi / The importance of complete urinary tract assessment when performing transvaginal ultrasound: Jure Knez, Vida Gavrić Lovrec (Maribor, Slovenia)

SATELITSKI SIMPOZIJ ASTELLAS / ASTELLAS SATELLITE SYMPOSIUM

Moderatorja: Red. prof. dr. Igor But, dr. med., višji svetnik, doc. dr. Matija Barbič, dr. med. / Facilitators: Prof. Igor But, MD, PhD, Senior adviser, Assist. Prof. Matija Barbič, MD, PhD

L90 a        15.20–15.35   Med urologijo in nevrourologjio: PASM. Zvezdan Pirtošek, Slovenia
L90 b        15.35-15.50  Nove možnosti zdravljenja PASM: Adolf Lukanović

Will be announced later

SATELITSKI SIMPOZIJ FUTURE HEALTH SLOVENIA / FUTURE HEALTH SLOVENIA SATELLITE SYMPOSIUM

Moderatorja: Asist. dr. Renata Košir Pogačnik, dr.med., Marijana Vidmar Šimic, dr.med. / Facilitators: assist. Renata Košir Pogačnik, MD, PhD, Marijana Vidmar Šimic, MD

L91         15.50–16.10 Cells of the future / Celice prihodnosti: Kieron Edwards Pritchard (Nottingham, United Kingdom)

 16.10–16.20 Odmor / Break

SATELITSKI SIMPOZIJ NOVO NORDISK / NOVO NORDISK SATELLITE SYMPOSIUM

Moderatorja: asist. mag. Lili Steblovnik, dr.med., asist. Mirjam Druškovič, dr.med. / Facilitators: asist. Lili Steblovnik, MD, asist. Mirjam Druškovič, MD

 L92    16.20–16.50   Poporodna krvavitev in nove farmakološke možnosti zdravljenja krvavitev  kot posledica atonij / Postpartum haemorrhage and new farmacological treatment options for bleeding as a result of atony:  Lili Steblovnik, Tatjana Stopar Pinterič (Ljubljana, Slovenia)

POSEBNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE V GINEKOLOGIJI IN PERINATOLOGIJI / NURSING AND MIDWIFERY SPECIFICS IN GYNAECOLOGY AND PERINATOLOGY

Moderatorki: Milica Puklavec, dipl. med. sestra, Marija Horvat, dipl. med. sestra / Facilitators: Milica Puklavec, RN, Marija Horvat, RN

L93         16.50–17.00 Neonatalni abstinenčni sindrom / Neonatal abstinence syndrome: Jelka Kolaković, Jana Stermecki (Ljubljana, Slovenia)

L94         17.00–17.10 Paliativna oskrba na Oddelku za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk UKC Maribor / Nursing experiences in paliative care at the Department of gynecologic oncology and breast oncology of the University Medical Centre Maribor: Nadja Lubajnšek (Maribor, Slovenia)

L95         17.10–17.20 Zdravstvena obravnava pacientke z endometriozo na Kliničnem oddelku za reprodukcijo /Endometriosis patient health care and nursing at the Clinical Department of Reproduction: Tatjana Lončar (Ljubljana, Slovenia)

L96         17.20–17.30 Digitalizacija v babištvu / Digitalization in midwifery: Rosemarie Franc (Maribor, Slovenia)

SATOG / Slovenian Association of Trainees of Obstetrics and Gynecology (SATOG)

Moderatorja: Mateja Lasič Pecev, dr. med., asist. Andrej Cokan, dr. med. / Facilitators: Mateja Lasič Pecev, MD, Andrej Cokan, MD

L97         17.30–17.40 The new European Curriculum in Obstetrics and Gynaecology: When European professionals work together / Novi učni načrt specializacije iz ginekologije in porodništva: ko evropski strokovnjaki sodelujejo: Jacky Nizard (Paris, France)

L98         17.40–17.50 Prenova specializacije iz ginekologije in porodništva – pogled specializantov OB/GYN Training Reform – from a Trainees’ Viewpoint
Lea Bombač, Sara Vodopivec, Jure Klanjšček, Mateja Sladič, Špela Rabzelj, Tina Kunič, Rok Šumak, Maja Krajec, Mateja Lasič (Ljubljana, Slovenia)

L99         17.50–18.00 Pregled preteklih in aktualnih aktivnosti Sekcije specializantov ginekologije in porodništva SZD – SATOG / Past and current activities of Slovenian Association of Trainees in Obstetrics and Gynecology – SATOG: Sara Vodopivec, Tina Kunič, Špela Rabzelj, Mateja Sladič, Rok Šumak, Maja Krajec, Mateja Lasič (Ljubljana, Slovenia)

L100       18.00–18.10 Prenova učnega načrta specializacije iz ginekologije in porodništva v skladu z evropskimi zahtevami usposabljanja / Reform of training curriculum in obstetrics and gynaecology in accordance with European Training Requirements: Jure Klanjšček (Ljubljana, Slovenia)

L101       18.10–18.20 Pomen in vloga simulacijskega učenja v času specializacije iz ginekologije in porodništva / The significance and role of simulation-based learning during the obstetrics and gynaecology training: David Lukanović, Katja Jakopič Maček, Vesna Paver Eržen, Lili Steblovnik, Luka Kovač (Ljubljana, Slovenia)

L102       18.20–18.30 Are limits of viability universal? / Ali obstaja univerzalna meja viabilnosti?: Milan Stanojević (Zagreb, Croatia)

L103       18.30–19.00 Povzetki, razprava in zaključek kongresa / Summaries, discussion, and closing of the congress: Adolf Lukanović, Iztok Takač (Ljubljana, Maribor, Slovenia)